શ્રી એલ.એમ.શારદામંદિર
કપડવંજ, ખેડા

   

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી હંસાબેન સી. મકવાના

Designation:લાયબ્રેરીયન  
Phone :02691253844 
Mobile:9428487419 

શ્રી કિરીટ ભાઈ સી. પટેલ

Designation:શિક્ષણ સહાયક  
Mobile:9426525523 

શ્રી કલ્પનાબેન વી. નાઈ

Designation:શિક્ષણ સહાયક  
Mobile:9924780428 

શ્રી દક્ષાબેન આર. સાધુ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  
Phone :02691253399 
Mobile:9427548739 

શ્રી સુભાષભાઇ બી. પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  
Phone :02691253776 

શ્રી ભાવનાબેન એમ. ઉપાધયાય

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  
Phone :02691254450 
Mobile:9429161621 

શ્રી હિમાંશુ ભાઈ એ. કાછિયા

Designation:શિક્ષણ સહાયક  

શ્રી જનાર્દન જી. મહેતા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  
Mobile:9428903031 

શ્રી ભરતભાઇ જી ગોહિલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  
Mobile:9925801852 

શ્રી નિતાબેન ક . ગઢવી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  
Mobile:9723397374 

શ્રી જયશ્રીબેન બી. પટેલ

Designation:શિક્ષણ સહાયક  
Mobile:9428660184 

શ્રી શૈલેશકુમાર નારણભાઈ

Designation:પ્રિન્સિપાલ  
Phone :02691253511 
Mobile:9974433539 

શ્રી ભરતકુમાર ડી . શર્મા

Designation:સુપરવાયજર  
Phone :02691253480 
Mobile:9427173957 

શ્રી લલ્લું ભાઇ જી વણકર

Designation:આસિસ્ટંટ શિક્ષક  
Mobile:9913417049 

શ્રી મંજુલા બેન કે. નિનામાં

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  
Mobile:9909684526 

શ્રી કેતન કુમાર જે. પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  
Phone :02691246774 

શ્રી લેમસિંગ ભાઈ વી આમલીયાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  

શ્રી નીલા બેન બી. પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  
Mobile:9924626796 

શ્રી પરેશકુમાર ડી. પટેલ

Designation:સાથીસહાયક  
Phone :02682901054 
Mobile:9904452073 

શ્રી વીજયકુમાર આર. પંચાલ

Designation:ઓ. એસ.  
Phone :02691523092 

શ્રી અજયકુમાર એમ. પટેલ

Designation:સિનિયર કારકુન  
Mobile:9898167720 

શ્રી ભદ્રેસકુમાર બી. પટેલ

Designation:વહીવટી કારકુન  
Phone :02652658423 
Mobile:7600726311 

શ્રી ભિખાભાઇ બી. રબારી

Designation:પટાવાળા  
Mobile:9898143657 

શ્રી કનૈયાલાલ એચ. રાણા

Designation:સાથીસહાયક  
Mobile:9898661895 

શ્રી પ્રકાશકુમાર આર. પ્રજાપતિ

Designation:સાથીસહાયક  
Mobile:9636002730 

શ્રી અમરસિંહ એ. ઠાકોર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  
Mobile:9925939197