શ્રી એલ.એમ.શારદામંદિર
કપડવંજ, ખેડા

   
Shree L. M. Sharda Mandir | Rankers

શાળાના તેજસ્વી તારલાઓ

 

શ્રી એલ એમ શારદા મંદિર  તેજસવી તારલાઓ ના નામ ની યાદી

એસ.એસ. સી

વર્ષ

ક્રમ

નામ

મેળવેલ ગુણ

ટકા

નોધ  

નોધ

૨૦૦૮

પટેલ ફોરમબેન સુમનભાઇ  

૫૯૧

૯૦.૯૨

કેન્દ્રમાં બીજો તથા શાળામાં પ્રથમ 

 

 

રાઠોડ તુષાર ધનવંતભાઈ

૫૮૯

૯૦.૬૨

 

 

૨૦૦૯

પટેલ ખુશ્બુ ઉપેંદ્રકુમાર

૬૦૪

૯૨.૯૨

કેન્દ્રમાં પ્રથમ જિલ્લામાં છઠઠો

 

 

પટેલ વિવેક શૈલેશકુમાર

૬૦૩

૯૨.૭૭

કેન્દ્રમાં બીજો  જિલ્લામાં સાતમો

 

૨૦૧૦

પટેલ ઉમંગ જગદીશભાઈ

૫૯૧

૯૦.૬૨

 

 

 

શાહ નમ્ર  ચેતન કુમાર

૫૮૪

૮૯.૮૫

 

 

૨૦૧૧

પ્રજાપતિ સાવન રમેશચંદ્ર

૪૭૮

૯૫.૬૦

કેન્દ્રમાં તથા શાળામાં પ્રથમ

 

 

પટેલ માનશી રાકેશકુમાર

૪૭૩

૯૪.૬૦

કેન્દ્રમાં તથા શાળામાં બીજો

 

૨૦૧૨

પટેલ કિષન  પ્રવીણભઇ  

૪૭૬  

૯૫.૨૦

૯૯.૯૬

 

 

પટેલ દિયાબેન ભવદીપભાઇ

૪૭૧

૯૪.૨૦

૯૯.૮૯

 


 

શ્રી એલ એમ શારદા મંદિર  તેજસવી તારલાઓ ના નામ ની યાદી

૧૨ સાયંસપ્રવાહ

વર્ષ

ક્રમ

નામ

મેળવેલ ગુણ

ટકા

પરસન ટાઇલ  

નોધ

૨૦૦૮

પટેલ રિચાબેન દિનેશચંદ્ર

૪૩૯

૮૭.૮૦

 

 

 

પટેલ અંકિતકુમાર જગદીશભાઈ

૪૨૬

૮૫.૨૦

 

 

૨૦૦૯

પટેલ શ્રેય દિનેશકુમાર

૪૫૪

૯૦.૮૦  

કેન્દ્ર માં પ્રથમ  તથા જિલ્લામાં ત્રીજા ક્રમે

 

 

શાહ જિંકલ વિનોદચંદ્ર

૪૩૦

૮૬.૦૦

કેન્દ્ર માં ત્રીજા ક્રમે

 

૨૦૧૦

પંચાલ ક્રીષનાબેન મહેશકુમાર

૪૩૯  

૮૭.૮૦

કેન્દ્ર માં બીજો   તથા જિલ્લામાં આઠમો ક્રમે

 

 

મન્સૂરી શનાબેન મહમંદ હારુંન

૪૩૮

૮૭.૬૦

કેન્દ્ર માં ત્રીજો   તથા જિલ્લામાં નવમો ક્રમે

 

૨૦૧૧

પટેલ તૃપ્તિબેન દીપકભાઈ

૫૭૪

૮૮.૩૦

કેન્દ્ર માં તથા શાળામાં પ્રથમ  

 

 

પટેલ વિવેક શૈલેશકુમાર

૫૪૮

૮૪.૩૦

કેન્દ્ર માં તથા શાળામાં બીજો   

 

૨૦૧૨

પટેલ ઉમંગ જગદીશચંદ્ર

૫૧૭

૭૯.૫૪

 

 

 

શાહ નમ્ર  ચેતનકુમાર

૫૧૩

૭૮.૯૨

 

 

 

ડાભી વૈશાલી સુખાભાઈ

૫૧૩

૭૮.૯૨

 

 

 

શ્રી એલ એમ શારદા મંદિર  તેજસવી તારલાઓ ના નામ ની યાદી

૧૨ સામાન્યપ્રવાહ

વર્ષ

ક્રમ

નામ

મેળવેલ ગુણ

ટકા

પરસન ટાઇલ  

નોધ

૨૦૦૮

પટેલ કોમલબેન કાંતિભાઈ

૫૯૦

૮૪.૨૯

 

 

 

મલેક શાહીનબાનુ શરીફમિયાં

૫૮૩

૮૩.૨૯

 

 

૨૦૦૯

પટેલ પારૂલબેન કિરીટભાઈ

૫૭૩

૮૧.૯૬

 

 

 

પટેલ કિંજલબેન સુમનભાઇ

૫૬૪

૮૦.૫૭

 

 

૨૦૧૦

પંચાલ વિપાબેન અનિલકુમાર

૫૮૩

૮૩.૨૯

 

 

 

પરમાર દીપાલી બેન બાદલભાઈ

૫૬૦

૮૦.૦૦

 

 

૨૦૧૧

પટેલ પ્રિયંકાબેન રસીકલાલ

૫૭૪

૮૨.૦૦

 

 

 

પ્રજાપતિ અંજલી અશોકકુમાર

૬૧૩

૮૧.૭૩

 

 

૨૦૧૨

પંડ્યા કિંજલબેન ધીરેન ભાઇ

૬૨૮

૮૩.૭૩

૯૯.૧૩

 

 

કા . પટેલ એકતાબેન સંજયકુમાર

૬૧૯

૮૨.૫૩

૯૯.૦૧

 

 

LAST  FIVE  YEARS    H . S. C  Board Result(Home Science &Commerce )

No

Year  

Pass

Fail

Absent

Total

Disti

First

Class

Second class

Pass class

School Result

Centre Result

Dist Result

Board Result

Highest %ge

SecHigh %

Third High %ge

90up

80 to 90

70 to

80

60 to 70

50 to 60

1

2008

87

00

00

87

42

38

07

00

100%

94.11%

94.69%

86.90%

84.29

83.29

82.29

 

 

 

 

 

2

2009  

120

00

00

120

52

42

15

01

100%

94.48%

96.14%

85.20%

81.86

80.57

80.29  

 

 

 

 

 

3

2010  

109

00

00

109

56

50

03

00

100%

97.41%

95.84%

85.91%

83.29

80.00

79.57

 

 

 

 

 

4

2011  

128

00

00

128

 

 

 

 

100%

85.74%

83.46%

77.04%

82.00

81.73

81.20

 

 

 

 

 

5

2012

122

02

00

124  

 

 

 

 

98.39%

84.26%

81.98%

68.44%

83.73

82.53

81.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST  FIVE  YEARS    H . S. C  Board Result(Science )

No

Year  

Pass

Fail

Absent

Total

Disti

First

Class

Second class

Pass class

School Result

Centre Result

Dist Result

Board Result

Highest %ge

SecHigh %

Third High %ge

90up

80 to 90

70 to

80

60 to 70

50 to 60

1

2008

63

00

00

63

36

18

09

00

100%

94.84%

 

75. 85%

87.80

85.20  

83.80

00

07

29

18

09

2

2009  

67

00

  00

67

22

23

22

00

100%

93.33%

90%

73.54%

90.80

86.00

84.60

01

10

11

23

22

3

2010  

68

01

00

69

32

18

17

01

98.55%

83.06%

70.36

75.77%

87.80

87.60

82.00

 

 

 

 

 

4

2011  

64

04

00

68

 

 

 

 

94.12%

74.43%

47.55

75.77%

88.30

84.30

84.15

 

 

 

 

 

5

2012

74

03

00

77

 

 

 

 

96.10%

90.21%

71.45

67.70%

79.54

78.92

77.23

 

 

 

 

 

5

2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST  FIVE  YEARS    S. S. C  Board Result

No

Year  

Pass

Fail

Absent

Total

Disti

FirstClass

Second class

Pass class

School Resilt

Centre Result

Dist Result

Board Result

Highest %ge

SecHigh %

Third High %ge

90up

80 to 90

70to80

60 to 70

50 to 60

1

2008

147

06

00

153

83

39

25

00

96.08%

64.75%

63.86%

63.00%

90.92

90.62

90.46

 

 

 

 

 

2

2009  

166

01

00

167

111

41

14

00

99.40%

62.10%

69.92%

56.43%

92.92

92.77

91.08

 

 

 

 

 

3

2010  

162

00

00

162

96

53

13

00

100%

68.17%

75.20%

68.53%

90.62

89.85

89.69

 

 

 

 

 

4

2011  

170

01

00

171

 

 

 

 

99.41

90.17

80.88%

71.06%

95.60

94.60

93.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1

A 2

B 1

B 2

C 1

5

2012  

174

00

00

174

159

12

03

00

100%

69.10 %

88.02%

76.29%

95.20

94.20

94.00

20

91

48

12

03