શ્રી એલ.એમ.શારદામંદિર
કપડવંજ, ખેડા

   
Shree L. M. Sharda Mandir | Default

મુખ્ય પાનું

CELEBRATION OF GOLDEN JUBILY YEAR 2013-14

 

શ્રી શારદા કેળવણી મંડળ  સંચાલિત  શ્રી એલ. એમ. શારદા મંદિર નું સુવર્ણ જયંતિ વર્ષ હોઈ  વર્ષ ૨૦૧૩ માં ઓક્ટોબર – નવેમ્બર માં ઉજવણી કરવાની હોવાથી આથી તમામ લાગતા વળગતા ભૂતપૂર્વ શિક્ષકો ,વિધાર્થીઓને  જાણ કરવામાં આવેછે કે તમારી તમામ માહિતિ સંસ્થાને નીચેના સરનામે ઇ મેઇલ મોકલવા વિનંતી છે .

કન્વીનરશ્રી / આચાર્યશ્રી

શ્રી એલ. એમ. શારદા મંદિર 

ગીતાભવન ,રત્નાકર માતા રોડ ,કપડવંજ  પિનકોડ ૩૮૭૬૨૦

જી – ખેડા

email id-admin@lmshardamandir.org

 

   

“From time immemorial, money and muscle power have been dominant. But the 21st century demands mental power.”
In order to meet this demand, School has been formed with an optimistic attitude. The all round healthy development of children is the prime objective of this foundation.

The foundation is firmly determined for sensible growth of mankind, development of virtues and appreciation of human value in society.

The foundation is foresighted and hence the school campus is fascinating, well equipped with materialistic and educational facilities.

S. N. Patel
M.Sc. M.Ed.

Mission

To inspire children to pursue creatively their dreams as responsible citizens contributing to the global community and provide them with qualities, skills and attitude needed for the same.

To provide students with a interactive learning environment.

To provide a balanced environment focused on nurturing children to become achievers and leaders of tomorrow.

Shree L M Sarda Mandir School's aim is to provide innovative & fearless education to achieve overall and balanced growth of children. Thus the school's objective is to empower the students to meet the challenges in each & every field of life to become a truly powerful global citizen.